CENDAVI VIỆT NAM

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ CENDAVI VIỆT NAM

Điều kiện để có thể trở thành CENDAVI THÀNH VIÊN trực thuộc CENDAVI VIỆT NAM

GIỚI THIỆU CENDAVI VIỆT NAM

CENDAVI được thành lập vào năm 2012, đến nay đã phát triển gồm hơn 40 đơn vị có pháp nhân/cá nhân tham gia trên tất cả các tỉnh thành của cả nước.
THƯ VIỆN